Растителна защита

Курсът е задължителен за всички, които нямат висше образование в областта на аграрните науки с професионално направление „Растителна защита“ или „Растениевъдство“ и попадат в една от следните категории:

 • Употребяват продукти за растителна защита от професионална категория на употреба;
 • Продават продукти за растителна защита от професионална категория на употреба;
 • Опаковат/преопаковат продукти за растителна защита от професионална категория на употреба;
 • Предоставят консултантски услуги за интегрирано управление на вредители;
 • Извършва биологично изпитване на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба.

Издавани документи при успешно завършване на курс: Удостоверение за придобиване на Сертификат по чл. 83 от Закона за защита на растенията

Забележка: Продукти за растителна защита от професионална категория на употреба са продават само на лица, които притежават Сертификат по чл. 83.

Санкции:

 • Който използва продукти за растителна защита от професионална категория на употреба, без да притежава сертификат по чл. 83 се наказва с глоба от 400 до 1400 лв. Когато нарушенията са извършени от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 800 до 2600 лв.
 • Който продава продукти за растителна защита от професионална категория на употреба на лица без сертификат по чл. 83 се наказва с глоба от 500 до 2500 лв. Когато нарушенията са извършени от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1000 до 4000 лв.
 • Който извършва биологично изпитване на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба, без да притежава сертификат по чл. 83 се наказва с глоба от 1000 до 2000 лв. Когато нарушенията са извършени от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 2000 до 5000 лв.

Списък на разрешените за предлагане на пазара и употреба продукти за растителна защита:

 • Фунгициди
 • Инсектициди
 • Акарициди
 • Нематоциди
 • Списък с продукти за растителна защита, на които активните вещeства са в приложение ІІ на регламент (ЕО) № 889/2008
 • Родентициди
 • Лимациди
 • Репеленти
 • Феромони
 • Хербициди
 • Десиканти
 • Растежни регулатори

Заявление за включване в курс: изтегли

За записване или въпроси можете да се свържете с нас на телефон 0898 920 019 или чрез нашата контактна форма

1
Действащото законодателство относно продуктите за растителна защита и тяхната употреба
2
Категоризация и употреба на продукти за растителна защита
3
Забрани
4
Въздушно пръскане
5
Фумигация. Третиране семена за посев
6
Специализирани растителнозащитни услуги
7
Контрол върху търговията, преопаковането, съхранението и употребата на ПРЗ
8
Санкции
9
Опазване на пчелините и пчелните семейства
10
Санкции съгласно закона за пчеларството
11
Опасности и рискове от незаконни (фалшиви) продукти за растителна защита
12
Интегрирано управление на вредителите при земеделските култури
13
Общи принципи на интегрирано управление на вредителите
14
Тест – Растителна защита
20 questions
No announcements at this moment.

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Add to Wishlist
Enrolled: 1 student
Lectures: 13

Archive

Working hours

Monday 9:30 am - 6.00 pm
Tuesday 9:30 am - 6.00 pm
Wednesday 9:30 am - 6.00 pm
Thursday 9:30 am - 6.00 pm
Friday 9:30 am - 5.00 pm
Saturday Closed
Sunday Closed