Форми на обучение

Ние от ЦПО към ДК ГРУП БЪЛГАРИЯ ООД знаем колко е важно обучението. Също така обаче знаем, че то трябва да е достъпно. Затова сме осигурили различни форми на обучение. По този начин всеки обучаем може да избере подходящата форма на обучение, съобразена с времето, с което разполага.

Курсовете могат да се провеждат в различни присъствени и неприсъствени форми. Осигурили сме възможност за индивидуално, самостоятелно обучение. Чрез валидиране можем дори да установим и признаем придобитите чрез неформално обучение или самостоятелно учене професионални знания, умения и компетентности.

Осъзнаваме колко е динамично днешното ежедневие и скоростта, която набират дистанционните курсове. Затова сме разработили и внедрили лесна и удобна платформа за дистанционно обучение, адаптирана и за мобилни устройства. С нея модерния човек може да получи необходимата квалификация докато седи удобно вкъщи пред компютъра. А ако желае може да учи дори от своя таблет или телефон!

Всички форми на обучение са съобразени със Закона за професионалното образование и обучение и с приложимото национално законодателство.

Без значение от избраната форма на обучение, всеки успешно завършил обучаем получава официален документ за завършен курс. Това може да е Удостоверение или Свидетелство по образец на Министерство на образованието и науката, вътрешен образец на центъра за професионално обучение или друг документ, съобразен с изискванията на институцията, която изисква конкретното обучение.